Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Yolly`s bracelets


ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Yolly`s bracelets;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: Yolly`s bracelets, vertegenwoordigd door Yolande van Broekhoven
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Naam ondernemer: Yolly`s bracelets
Vestigingsadres: Akkerwinde 86 te Alphen aan den Rijn
Bezoekadres: Akkerwinde 86 te Alphen aan den Rijn, ophalen op afspraak
Telefoonnummer: 06-33305040, bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.30 uur
E-mailadres: yolandevanbroekhoven@gmail.com
KvK-nummer: 28102898
BTW-nummer: NL095667155B01
Rabobank: NL40RABO0368063313

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID
Uitsluitend het Nederlands recht en deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Yolly`s bracelets en bij alle leveringen aan de klant.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 4 - RECHT
Op alle overeenkomsten tussen Yolly`s bracelets en de klant en alle aanbiedingen van Yolly`s bracelets aan de klant is Nederlands recht van toepassing.
Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Arnhem, tenzij Yolly`s bracelets ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

ARTIKEL 4 - CORRESPONDENTIE
Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
De klant is verplicht om een emailadres aan Yolly`s bracelets op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan Yolly`s bracelets worden doorgegeven op de manier die Yolly`s bracelets voorschrijft.
Email die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

ARTIKEL 5 - WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
Yolly`s bracelets is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Yolly`s bracelets is daarvoor afdoende. Het is aan Yolly`s bracelets om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

ARTIKEL 6 - ONTBINDENDE VOORWAARDEN
Yolly`s bracelets is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:

het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
klant surseance van betaling aanvraagt;
aan klant surseance van betaling verleend is;
klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
Yolly`s bracelets gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

ARTIKEL 7 - PRIJZEN EN TARIEVEN
Levering van producten en diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door Yolly`s bracelets gehanteerde prijzen en tarieven.
Alle genoemde prijzen op Yolly`s bracelets zijn in Euro (€) en zijn inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten.
Yolly`s bracelets hanteert de BTW percentages zoals deze door de Nederlandse Overheid. Voor opdrachtgevers buiten Nederland bestaat de mogelijkheid om exclusief BTW te factureren, indien Yolly`s bracelets tijdig het BTW nummer van de betreffende klant heeft ontvangen.
De hoogte van de verzendkosten zijn gebaseerd op de tarieven van PostNL voor zendingen binnen Nederland.
Yolly`s bracelets behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze door Yolly`s bracelets worden ingevoerd.

ARTIKEL 8 - AANBOD, BESTELLING EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
Alle offertes en aanbiedingen van Yolly`s bracelets zijn geheel vrijblijvend.
Indien een klant een offerte of aanbieding van Yolly`s bracelets aanvaard, heeft Yolly`s bracelets het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door de klant te herroepen.
Offertes en aanbiedingen zijn maximaal veertien dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling via Yolly`s bracelets of een mondelinge (telefonische) bestelling en aanvaarding daarvan door Yolly`s bracelets .
Op Yolly`s bracelets rust geen enkele verplichting om de klant middelen ter beschikking te stellen om invoerfouten door de klant te kunnen opsporen of corrigeren. Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht of bestelling van de klant zoals deze door Yolly`s bracelets is ontvangen, als juist. Fouten bij de invoer van de bestelling en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling of opdracht komen voor rekening en risico van de klant.
Bij overeenkomsten die langs elektronische weg tot stand gekomen zijn, is het gearchiveerde exemplaar niet voor de klant toegankelijk.
Modelwijzigingen van producten, wijzigingen van besteleenheden worden door Yolly`s bracelets voorbehouden.
ARTIKEL 9 - FACTURATIE EN BETALING
Bij het totstandkomen van de overeenkomst genereert het systeem direct een factuur, welke de klant ontvangt via email;
De betaling van deze factuur dient de klant te verrichten alvorens Yolly`s bracelets de bestelde goederen ter verzending aanbiedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;
Betaling van de factuur kan op diverse manieren gebeuren, bijvoorbeeld in contanten, via iDeal, via PayPal of via een bank- of giro-overschrijving;
De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Yolly`s bracelets te melden;
In geval van wanbetaling van de klant heeft Yolly`s bracelets behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 10 - VERZENDING
Alle bestellingen worden door TNT-Post verstuurd.
Vanaf het moment dat Yolly`s bracelets de bestelling aanbiedt tot de ontvangst bij de klant, of het opgegeven afleveradres, gelden de Algemene Voorwaarden van PostNL, zie http://www.postnl.nl/voorthuis/site/disclaimer/
Alle bestellingen worden doorYolly`s bracelets degelijk verpakt en voorzien van een adreslabel met zowel een verzend als een retouradres (Yolly`s bracelets). Schade tijdens de verzending is voor rekening en risico van de klant.

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Yolly`s bracelets kenbaar heeft gemaakt.
Het niet (tijdig) aankomen van een bestelling is voor rekening en risico van de klant. Yolly`s bracelets is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een overschrijding van de leveringstermijn.
Opgegeven levertijden zijn slechts streeftijden, ingaande zodra alle gegevens die nodig zijn voor de bestelling in ons bezit zijn en zijn derhalve niet bindend. Bij overschrijding daarvan, bijvoorbeeld door latere levering door de post, kan de klant derhalve geen rechten jegens ons doen gelden.
Yolly`s bracelets is gerechtigd de nakoming van verplichtingen jegens klant op te schorten, zolang de klant niet al zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

ARTIKEL 11 - HERROEPINGSRECHT
Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan Yolly`s bracelets bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door Yolly`s bracelets verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Yolly`s bracelets dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen, exclusief de oorspronkelijke verzendkosten.

ARTIKEL 12 - CONFORMITEIT EN GARANTIE
Yolly`s bracelets staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Yolly`s bracelets er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

ARTIKEL 13 - OVERMACHT
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die Yolly`s bracelets of klant niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Yolly`s bracelets of klant, noch krachtens de wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Yolly`s bracelets of klant komt.
Indien bestelde artikelen tijdelijk niet voorradig zijn, is Yolly`s bracelets gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.
In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop Yolly`s bracelets of klant geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering van producten of diensten onmogelijk maakt, daaronder begrepen de situatie dat een product is uitverkocht en herdruk niet plaatsvindt, is Yolly`s bracelets respectievelijk klant gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
In geval van overmacht bij Yolly`s bracelets kan klant geen vergoeding van door hem geleden schade van Yolly`s bracelets vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW

ARTIKEL 14 - RECLAMATIES
Reclamaties dienen, voorzover het een duidelijke klacht betreft, uiterlijk binnen twee weken, na levering van de door de klant gegeven opdracht, kenbaar gemaakt worden via email. Bij gegronde klachten kan uitsluitend aanspraak gemaakt worden op het opnieuw uitvoeren van de opdracht, of gelijkwaardig indien de oorspronkelijke producten niet meer leverbaar zijn.
Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de klant.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2015 - 2024 Yolly's gemstone bracelets | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel